แนวทางการศึกษา

Principles are guidelines for human conduct that are proven to have enduring, permanent value.

— Stephen Covey

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละะเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่มที่ ๒) ด้วยความยินดี

วิชา น.๒๐๑ เป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชานี้มุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

  • เพื่อศึกษาทฤษฎี และหลักกฎหมาย ลักษณะละเมิด ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง และลักษณะลาภมิควรได้
  • เพื่อศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง และลักษณะลาภมิควรได้
  • เพื่อศึกษากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

เอกสารประกอบการศึกษา

กำหนดการบรรยาย

สำหรับภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑๕ สิงหาคมถึง ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙) การบรรยาย และการสัมมนาวิชา น.๒๐๑ (กลุ่มที่ ๒) จัดขึ้นทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. และเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง SC1059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีรายละเอียดสำหรับแต่ละสัปดาห์ ดังนี้

2559 seminars & lectures.001วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙: งดการสัมมนาและการบรรยาย เนื่องจากเป็นวันสอบกลางภาคของมหาวิทยาลัย2559 seminars & lectures.003วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙: งดการสัมมนาและการบรรยาย เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ2559 seminars & lectures.003.png

การวัดผลการศึกษา

วิชา น.๒๐๑ วัดผลการศึกษาด้วยการสอบไล่

การสอบไล่มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน นักศึกษาต้องสอบไล่ให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงถือว่าสอบไล่ได้

สำหรับภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ การสอบไล่มีขึ้นในวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.

Advertisements