คู่มือนักศึกษา

The aim of argument, or of discussion, should not be victory, but progress.

— Joseph Joubert

Content outline.001

คู่มือนักศึกษาวิชา น.๒๐๑ (กลุ่มที่ ๒) มีรายละเอียดดังนี้

๐. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิด มูลแห่งหนี้ นิติเหตุ จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ และละเมิด

๑. ละเมิด:

(๑) เหตุแห่งละเมิด:

(ก) ความรับผิดเพื่อละเมิด:

(ข) ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น:

(ค) ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์:

(๒) ผลแห่งละเมิด:

(ก) ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด:

(ข) ข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิด นิรโทษกรรม การพิจารณาคดีความรับผิดเพื่อละเมิด และข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

๒. จัดการงานนอกสั่ง:

ความหมาย ลักษณะ และผล แห่งจัดการงานนอกสั่ง

๓. ลาภมิควรได้:

ความหมาย ลักษณะ และผล แห่งลาภมิควรได้

๔. การทบทวนบทเรียน และการเตรียมตัวสอบ

Advertisements