การทำละเมิด และการร่วมกันทำละเมิด

printer-friendly version

๑. การทำละเมิด

ละเมิด … (กฎ) จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิ.

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการทำละเมิด
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และลักษณะ ของการทำละเมิด
 • เพื่อทำความเข้าใจผลของการทำละเมิด

(๒) ศึกษามาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๒๑ และมาตรา ๔๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 420. A person who, wilfully or negligently, unlawfully injures the life, body, health, liberty, property or any right of another person, is said to commit a wrongful act and is bound to make compensation therefor.

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

Section 421. The exercise of a right which can only have the purpose of causing injury to another person is unlawful.

มาตรา ๔๒๑ การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย

Section 422. If damage results from an infringement of a statutory provision intended for the protection of others, the person who so infringes is presumed to be in the fault.

มาตรา ๔๒๒ ถ้าความเสียหายเกิดแต่การฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใดอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่น ๆ ผู้ใดทำการฝ่าฝืนเช่นนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิด

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง การทำละเมิด

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • ผู้ใด” หมายความว่าอย่างไร
 • จงใจ” หมายความว่าอย่างไร
 • ประมาทเลินเล่อ” หมายความว่าอย่างไร
 • ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร
  • ทำ” หมายความว่าอย่างไร
  • โดยผิดกฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร
  • บุคคลอื่น” หมายความว่าอย่างไร
  • การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่น” หมายความว่าอย่างไร มีผลอย่างไร
  • การฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใดอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่น ๆ” หมายความว่าอย่างไร มีผลอย่างไร
 • เสียหายถึงแก่ชีวิต” หมายความว่าอย่างไร
 • เสียหายแก่ร่างกาย” หมายความว่าอย่างไร
 • เสียหายแก่อนามัย” หมายความว่าอย่างไร
 • เสียหายแก่เสรีภาพ” หมายความวาอย่างไร
 • เสียหายแก่ทรัพย์สิน” หมายความว่าอย่างไร
 • เสียหายแก่สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด” หมายความว่าอย่างไร
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล” “หรือ “ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดกับความเสียหาย” หรือ “ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลของการกระทำ” หรือ “causation” หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • ทฤษฎีเงื่อนไข” หรือ “ทฤษฎีความเท่าเทียมกันแห่งเหตุ” มีลักษณะอย่างไร มีปัญหาประการใด
  • ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม” มีลักษณะอย่างไร มีปัญหาประการใด
  • ความเสียหายต้องเป็นผลโดยตรงจากการทำละเมิดและไม่ไกลกว่าเหตุ” มีลักษณะอย่างไร
 • ทำละเมิด” มีลักษณะอย่างไร
 • การทำละเมิดมีผลอย่างไร

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรือง การทำละเมิด

๒. การร่วมกันทำละเมิด

Joint undertakings stand a better chance when they benefit both sides.

Euripides

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการร่วมกันทำละเมิด
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และลักษณะ ของการร่วมกันทำละเมิด
 • เพื่อทำความเข้าใจผลของการร่วมกันทำละเมิด

(๒) ศึกษามาตรา ๔๓๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 432. If several persons, by a joint wrongful act, cause damage to another person, they are jointly bound to make compensation for the damage. The same applies if, among several joint doers of an act, the one who caused the damage cannot be ascertained.

Persons who instigate or assist in a wrongful act are deemed to be joint actors.

As between themselves, the persons jointly bound to make compensation are liable in equal shares unless, under the circumstances, the Court otherwise decides.

มาตรา ๔๓๒ ถ้าบุคคลหลายคนก่อให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกันทำละเมิด ท่านว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจำพวกที่ทำละเมิดร่วมกันนั้น คนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วย

อนึ่ง บุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการทำละเมิด ท่านก็ให้ถือว่าเป็นผู้กระทำละเมิดร่วมกันด้วย

ในระหว่างบุคคลทั้งหลายซึ่งต้องรับผิดร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น ท่านว่าต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่า ๆ กัน เว้นแต่โดยพฤติการณ์ ศาลจะวินิจฉัยเป็นประการอื่น

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง การร่วมกันทำละเมิด

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • ร่วมกันทำละเมิด” มีลักษณะอย่างไร
 • การร่วมกันทำละเมิดมีผลอย่างไร
 • กรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจำพวกที่ทำละเมิดร่วมกันนั้น คนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วย” หมายความว่าอย่างไร มีผลอย่างไร
 • ยุยงส่งเสริม” ในการทำละเมิด หมายความว่าอย่างไร
 • ช่วยเหลือ” ในการทำละเมิด หมายความว่าอย่างไร
 • การยุยงส่งเสริมหรือการช่วยเหลือในการทำละเมิด มีผลอย่างไร
 • บุคคลทั้งหลายซึ่งต้องรับผิดร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทน” ได้แก่บุคคลใดและต้องรับผิดประการใด

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง การร่วมกันทำละเมิด

Advertisements