ความหมาย พื้นฐานความคิด และหลัก ในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด

printer-friendly version

I explain the law of compensation like this: ‘Returns are minimal in spite of massive effort at the start, yet returns can be massive with minimal effort over time.

— Robert Kiyosaki

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับความหมาย พื้นฐานความคิด และหลัก ในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด

(๒) ศึกษามาตรา ๔๓๗ ประกอบกับมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 438. The court shall determine the manner and the extent of compensation according to the circumstances and the gravity of the wrongful act.

Compensation may include restitution of the property of which the injured person has been wrongfully deprived or its value as well as damages to be granted for any injury caused.

มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์นั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย

Section 420. A person who, wilfully or negligently, unlawfully injures the life, body, health, liberty, property or any right of another person, is said to commit a wrongful act and is bound to make compensation therefor.

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ความหมาย พื้นฐานความคิด และหลัก ในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • ค่าสินไหมทดแทน” หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • สถานใด” หมายความว่าอย่างไร
 • เพียงใด” หมายความว่าอย่างไร
 • พฤติการณ์แห่งละเมิด” หมายความว่าอย่างไร
 • ความร้ายแรงแห่งละเมิด” หมายความว่าอย่างไร
 • การคืนทรัพย์สิน” หมายความว่าอย่างไร
 • ทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด” หมายความว่าอย่างไร
 • ใช้ราคาทรัพย์” หมายความว่าอย่างไร
 • ค่าเสียหาย” หมายความว่าอย่างไร
 • ค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย” หมายความว่าอย่างไร
 • จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” หมายความว่าอย่างไร
 • การใช้ค่าสินไหมทดแทน มีหลักในการกำหนดอย่างไร
 • ค่าเสียหาย” เหมือน หรือแตกต่างจาก “ค่าสินไหมทดแทน” หรือไม่ อย่างไร

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง ความหมาย พื้นฐานความคิด และหลัก ในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด

Advertisements