ประเภทของค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด

printer-friendly version

๑. ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์

Research has shown that a barren environment is much more damaging to baby animals than it is to adult animals. It does not hurt the adult animals the same way it damages babies.

– Temple Grandin

(๑) ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่จะต้องใช้ ในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันได้เอาของเขาไป หรือในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันลดน้อยลงเพราะบุบสลาย
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ เพราะเอาสังหาริมทรัพย์ของเขาไป หรือเพราะทำสังหาริมทรัพบ์ของเขาให้บุบสลาย ข้อยกเว้นประการใดบ้าง
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับข้อยกเว้นในการใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ เพราะเอาสังหาริมทรัพย์ของเขาไป หรือเพราะทำสังหาริมทรัพบ์ของเขาให้บุบสลาย
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีที่ฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วย
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการทำความตกลงทำไว้ล่วงหน้าเป็นข้อความยกเว้นมิให้ลูกหนี้ต้องรับผิดเพื่อกลฉ้อฉล หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตน

(๒) ศึกษามาตรา ๔๓๙ มาตรา ๔๔๐ มาตรา ๔๔๑ และมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ มาตรา ๒๒๐ และมาตรา ๓๗๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 439. A person who is bound to return a thing of which he has deprived another by a wrongful act is also responsible for the accidental destruction of the thing, or for accidental impossibility of returning it arising from any other cause, or for its accidental deterioration, unless the destruction or the impossibility of returning it or the deterioration would have happened even if the wrongful fact had not been committed.

มาตรา ๔๓๙ บุคคลผู้จำต้องคืนทรัพย์อันผู้อื่นต้องเสียไปเพราะละเมิดแห่งตนนั้น ยังต้องรับผิดชอบตลอดถึงการที่ทรัพย์นั้นทำลายลงโดยอุบัติเหตุ หรือการคืนทรัพย์ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างอื่นโดยอุบัติเหตุ หรือทรัพย์นั้นเสื่อมเสียลงโดยอุบัติเหตุนั้นด้วย เว้นแต่เมื่อการที่ทรัพย์สินทำลาย หรือตกเป็นพ้นวิสัยจะคืน หรือเสื่อมเสียนั้น ถึงแม้ว่าจะมิได้มีการทำละเมิด ก็คงจะต้องตกไปเป็นอย่างนั้นอยู่เอง

Section 440. If on account of the taking of a thing its value, or, on account of damage to a thing, its diminution in value is to be made good, the injured party may demand interest on the amount to be made good from the time which serves as the basis for the estimate of the value.

มาตรา ๔๔๐ ในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันได้เอาของเขาไปก็ดี ในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันลดน้อยลงเพราะบุบสลายก็ดี ฝ่ายผู้ต้องเสียหายจะเรียกดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่จะต้องใช้ คิดตั้งแต่เวลาอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการประมาณราคานั้นก็ได้

Section 441. If a person bound to make compensation for any damage on account of the taking or damaging of a movable compensates the person in whose possession the thing was at the time of the taking or damage, he is discharged by so doing even if a third party was owners of the thing, or had some other right in the thing, unless the right of the third party is known to him or remains unknown in consequence of gross negligence.

มาตรา ๔๔๑ ถ้าบุคคลจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ เพราะเอาสังหาริมทรัพย์ของเขาไปก็ดี หรือเพราะทำของเขาให้บุบสลายก็ดี เมื่อใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ครองทรัพย์นั้นอยู่ในขณะที่เอาไป หรือขณะที่ทำให้บุบสลายนั้นแล้ว ท่านว่าเป็นอันหลุดพ้นไปเพราะการที่ได้ใช้ให้เช่นนั้น แม้กระทั่งบุคคลภายนอกจะเป็นเจ้าของทรัพย์หรือมีสิทธิอย่างอื่นเหนือทรัพย์นั้น เว้นแต่สิทธิของบุคคลภายนอกเช่นนั้นจะเป็นที่รู้อยู่แก่ตนหรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตน

Section 442. If any fault of the injured party has contributed in causing the injury, the provisions of Section 223 apply mutatis mutandis.

มาตรา ๔๔๒ ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซร้ ท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

Section 223. If any fault of the injured party has contributed in causing the injury, the obligation to compensate the injured party and the extent of the compensation to be made depends upon the circumstances, especially upon how far the injury has been caused chiefly by the one or the other party.

This applies also even if the fault of the injured party consisted only in an omission to call the attention of the debtor to the danger of an unusually serious injury which the debtor neither knew or ought to have known, or in an omission to avert or mitigate the injury. The provisions of Section 220 apply mutatis mutandis.

มาตรา ๒๒๓ ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซร้ ท่านว่าหนี้อันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

วิธีเดียวกันนี้ ท่านให้ใช้แม้ทั้งที่ความผิดของฝ่ายผู้ที่เสียหายจะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนลูกหนี้ให้รู้สึกถึงอันตรายแห่งการเสียหายอันเป็นอย่างร้ายแรงผิดปกติ ซึ่งลูกหนี้ไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ได้ หรือเพียงแต่ละเลยไม่บำบัดปัดป้อง หรือบรรเทาความเสียหายนั้นด้วย อนึ่งบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๐ นั้นท่านให้นำมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

Section 220. A debtor is responsible for the fault of his agent, and of person whom he employs in performing obligation, to the same extent as for his own fault. In such case the provisions of Section 373 have no application.

มาตรา ๒๒๐ ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในความผิดของตัวแทนแห่งตนกับทั้งของบุคคลที่ตนใช้ในการชำระหนี้นั้นโดยขนาดเสมอกับว่าเป็นความผิดของตนเองฉะนั้น แต่บทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๗๓ หาใช้บังคับแก่กรณีเช่นนี้ด้วยไม่

Section 373. An agreement made in advance exonerating a debtor from his own fraud or gross negligence is void.

มาตรา ๓๗๓ ความตกลงทำไว้ล่วงหน้าเป็นข้อความยกเว้นมิให้ลูกหนี้ต้องรับผิดเพื่อกลฉ้อฉล หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนนั้น ท่านว่าเป็นโมฆะ

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • คืนทรัพย์” หมายความว่าอย่างไร
 • ทรัพย์อันผู้อื่นต้องเสียไปเพราะละเมิด” หมายความว่าอย่างไร
 • ทำลายลงโดยอุบัติเหตุ” หมายความว่าอย่างไร
 • ตกเป็นพ้นวิสัย” หมายความว่าอย่างไร
 • การคืนทรัพย์ตกเป็นพ้นวิสัย” หมายความว่าอย่างไร
 • เหตุอย่างอื่น” หมายความว่าอย่างไร
 • โดยอุบัติเหตุ” หมายความว่าอย่างไร
 • เพราะเหตุอย่างอื่นโดยอุบัติเหตุ” หมายความว่าอย่างไร
 • เสื่อมเสียลง” หมายความว่าอย่างไร
 • เสื่อมเสียลงโดยอุบัติเหตุ” หมายความว่าอย่างไร
 • ถึงแม้ว่าจะมิได้มีการทำละเมิด ก็คงจะต้องตกไปเป็นอย่างนั้นอยู่เอง” หมายความว่าอย่างไร
 • การใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 • ใช้ราคา” หมายความว่าอย่างไร
 • ทรัพย์อันได้เอาของเขาไป” หมายความว่าอย่างไร
 • ทรัพย์อันลดน้อยลงเพราะบุบสลาย” หมายความว่าอย่างไร
 • ฝ่ายผู้ต้องเสียหาย” หมายความว่าอย่างไร
 • ดอกเบี้ย” หมายความว่าอย่างไร
 • ตั้งแต่เวลาอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการประมาณราคานั้น” หมายความว่าอย่างไร
 • การเรียกดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่จะต้องใช้ ในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันได้เอาของเขาไป หรือในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันลดน้อยลงเพราะบุบสลาย มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 • เอาสังหาริมทรัพย์ของเขาไป” หมายความว่าอย่างไร
 • ทำของเขาให้บุบสลาย” หมายความว่าอย่างไร
 • บุคคลซึ่งเป็นผู้ครองทรัพย์นั้นอยู่ในขณะที่เอาไป” หมายความว่าอย่างไร
 • บุคคลซึ่งเป็นผู้ครองทรัพย์นั้นอยู่ในขณะที่ทำให้บุบสลาย” หมายความว่าอย่างไร
 • เป็นอันหลุดพ้นไปเพราะการที่ได้ใช้ให้เช่นนั้น” หมายความว่าอย่างไร
 • แม้กระทั่งบุคคลภายนอกจะเป็นเจ้าของทรัพย์นั้น” หมายความว่าอย่างไร
 • แม้กระทั่งบุคคลภายนอกจะเมีสิทธิอย่างอื่นเหนือทรัพย์นั้น” หมายความว่าอย่างไร
 • เป็นที่รู้อยู่แก่ตน” หมายความว่าอย่างไร
 • มิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตน” หมายความว่าอย่างไร
 • ใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ เพราะเอาสังหาริมทรัพย์ของเขาไป หรือเพราะทำสังหาริมทรัพบ์ของเขาให้บุบสลาย มีหลักเกณฑ์อย่างไร และมีข้อยกเว้นประการใดบ้าง
 • ความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วย” หมายความว่าอย่างไร
 • โดยอนุโลม” หมายความว่าอย่างไร
 • ให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” หมายความว่าอย่างไร
 • ฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วย” หมายความว่าอย่างไร
 • ต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ” หมายความว่าอย่างไร
 • หนี้อันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ” หมายความว่าอย่างไร
 • ความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร” หมายความว่าอย่างไร
 • วิธีเดียวกันนี้ ท่านให้ใช้แม้ทั้งที่ความผิดของฝ่ายผู้ที่เสียหายจะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนลูกหนี้ให้รู้สึกถึงอันตรายแห่งการเสียหายอันเป็นอย่างร้ายแรงผิดปกติ ซึ่งลูกหนี้ไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ได้ หรือเพียงแต่ละเลยไม่บำบัดปัดป้อง หรือบรรเทาความเสียหายนั้นด้วย” หมายความว่าอย่างไร
 • อนึ่ง บทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๐ นั้นท่านให้นำมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม” หมายความว่าอย่างไร
 • การใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีที่ฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วย มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 • ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในความผิดของตัวแทนแห่งตนกับทั้งของบุคคลที่ตนใช้ในการชำระหนี้นั้นโดยขนาดเสมอกับว่าเป็นความผิดของตนเองฉะนั้น” หมายความว่าอย่างไร
 • แต่บทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๗๓ หาใช้บังคับแก่กรณีเช่นนี้ด้วยไม่” หมายความว่าอย่างไร
 • ความตกลงทำไว้ล่วงหน้าเป็นข้อความยกเว้นมิให้ลูกหนี้ต้องรับผิด” หมายความว่าอย่างไร
 • กลฉ้อฉล” หมายความว่าอย่างไร
 • ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” หมายความว่าอย่างไร
 • เป็นโมฆะ” หมายความว่าอย่างไร
 • ความตกลงทำไว้ล่วงหน้าเป็นข้อความยกเว้นมิให้ลูกหนี้ต้องรับผิดเพื่อกลฉ้อฉล หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนนั้น มีผลอย่างไร

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์

๒. ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต

The life of the dead is placed in the memory of the living.

– Marcus Tullius Cicero

(๑) ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ในกรณีที่ตายในทันที
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ในกรณีที่ไม่ตายในทันที
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ในกรณีที่เหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วย
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ในกรณีที่ผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก

(๒) ศึกษามาตรา ๔๔๓ และมาตรา ๔๔๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 443. In the case of causing death, compensation shall include funeral and other necessary expenses.

If death did not ensue immediately, compensation shall include in particular expenses for medical treatment and damages for the loss of earning on account of disability to work.

If on account of the death any person has been deprived of his legal support, he is entitled to compensation therefor.

มาตรา ๔๔๓ ในกรณีทำให้เขาถึงตายนั้น ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าปลงศพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น ๆ อีกด้วย

ถ้ามิได้ตายในทันที ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วย

ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซร้ ท่านว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

Section 445. In the case of causing death, or of causing injury to the body or health of another, or in the case of deprivation of liberty, if the injured person was bound by law to perform service in favour of a third person in his household or industry, the person bound to make compensation shall compensate the third person for the loss of such service.

มาตรา ๔๔๕ ในกรณีทำให้เขาถึงตาย หรือให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อที่เขาต้องขาดแรงงานอันนั้นไปด้วย

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • ทำให้เขาถึงตาย” หมายความว่าอย่างไร
 • ค่าปลงศพ” หมายความว่าอย่างไร
 • ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น ๆ อีกด้วย” หมายความว่าอย่างไร
 • การใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต กล่าวคือ กรณีทำให้เขาถึงตาย มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 • ถ้ามิได้ตายในทันที” หมายความว่าอย่างไร
 • ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่าอย่างไร
 • ค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงาน” หมายความว่าอย่างไร
 • ในกรณีทำให้เขาถึงตาย แต่เขามิได้ตายในทันที ค่าสินไหมทดแทนได้แก่อะไรบ้าง
 • ขาดไร้อุปการะ” หมายความว่าอย่างไร
 • ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร
 • เหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วย” หมายความว่าอย่างไร
 • ในกรณีทำให้เขาถึงตาย ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วย ค่าสินไหมทดแทนได้แก่อะไรบ้าง
 • ผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก” หมายความว่าอย่างไร
 • เพื่อที่เขาต้องขาดแรงงาน” หมายความว่าอย่างไร
 • ในกรณีทำให้เขาถึงตาย ถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก ค่าสินไหมทดแทนได้แก่อะไรบ้าง
 • ในกรณีทำให้เขาถึงตาย ค่าสินไหมทดแทนอาจได้แก่อะไรบ้าง

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต

๓. ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย

The first wealth is health.

– Ralph Waldo Emerson

(๑) ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษาเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาต่อร่างกาย หรืออนามัย
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ถ้าว่าเหตุที่เสียหายแก่ร่างกาย หรืออนามัย นั้น ทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วย
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก

(๒) ศึกษามาตรา ๔๔๔ มาตรา ๔๔๕ และมาตรา ๔๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 444. In the case of an injury to the body or health, the injured person is entitled to receive reimbursement of his expenses and damages for total or partial disability to work, for the present as well as for the future.

If at the time of giving judgment it is impossible to ascertain the actual consequences of the injury, the Court may reserve in the judgment the right to revise such judgment for a period not exceeding two years.

มาตรา ๔๔๔ ในกรณีทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน ทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วย

ถ้าในเวลาที่พิพากษาคดี เป็นพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใด ศาลจะกล่าวในคำพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีก็ได้

Section 445. In the case of causing death, or of causing injury to the body or health of another, or in the case of deprivation of liberty, if the injured person was bound by law to perform service in favour of a third person in his household or industry, the person bound to make compensation shall compensate the third person for the loss of such service.

มาตรา ๔๔๕ ในกรณีทำให้เขาถึงตาย หรือให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อที่เขาต้องขาดแรงงานอันนั้นไปด้วย

Section 446. In the case of injury to the body or health of another, or in the case of deprivation of liberty, the injured person may also claim compensation for the damage which is not a pecuniary loss. The claim is not transferable, and does not pass to the heirs, unless it has been acknowledged by contract, or on action on it has been commenced.

A like claim belongs to a woman against whom an immoral crime is committed.

มาตรา ๔๔๖ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว

อนึ่ง หญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทำผิดอาญาเป็นทุรศีลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทำนองเดียวกันนี้

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • ร่างกาย” หมายความว่าอย่างไร
 • ทำให้เสียหายแก่ร่างกาย” หมายความว่าอย่างไร
 • อนามัย” หมายความว่าอย่างไร
 • ทำให้เสียหายแก่อนามัย” หมายความว่าอย่างไร
 • ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป” หมายความว่าอย่างไร
 • การที่เสียความสามารถประกอบการงาน” หมายความว่าอย่างไร
 • การที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิง” หมายความว่าอย่างไร
 • การที่เสียความสามารถประกอบการงานบางส่วน” หมายความว่าอย่างไร
 • ในเวลาปัจจุบัน” หมายความว่าอย่างไร
 • ในเวลาอนาคต” หมายความว่าอย่างไร
 • ในเวลาที่พิพากษาคดี” หมายความว่าอย่างไร
 • เป็นพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใด” หมายความว่าอย่างไร
 • กล่าวในคำพิพากษา” หมายความว่าอย่างไร
 • ยังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้น” หมายความว่าอย่างไร
 • ในกรณีใด ที่ศาลอาจสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษาเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
 • ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย ถ้าว่าเหตุที่เสียหายแก่ร่างกาย หรืออนามัย นั้น ทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วย ค่าสินไหมทดแทนได้แก่อะไรบ้าง
 • ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย ถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก ค่าสินไหมทดแทนได้แก่อะไรบ้าง
 • ความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน” หมายความว่าอย่างไร
 • สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึงทายาท” หมายความว่าอย่างไร
 • รับสภาพกันไว้โดยสัญญา” หมายความว่าอย่างไร
 • ได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว” หมายความว่าอย่างไร
 • หญิง” หมายความว่าอย่างไร
 • ทำผิดอาญาเป็นทุรศีลธรรม” หมายความว่าอย่างไร
 • ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย หญิงที่ต้องเสียหายอาจเรียกค่าสินไหมทดแทนอะไรได้บ้าง
 • ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกาย หรืออนามัย ค่าสินไหมทดแทนอาจได้แก่อะไรบ้าง

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย

๔. ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อเสรีภาพ

What light is to the eyes – what air is to the lungs – what love is to the heart, liberty is to the soul of man.

– Robert Green Ingersoll

(๑) ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อเสรีภาพ
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อเสรีภาพ ถ้าว่าเหตุที่เสียหายแก่ร่างกาย หรืออนามัย นั้น ทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วย
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อเสรีภาพ ถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก

(๒) ศึกษามาตรา ๔๔๕ และมาตรา ๔๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 445. In the case of causing death, or of causing injury to the body or health of another, or in the case of deprivation of liberty, if the injured person was bound by law to perform service in favour of a third person in his household or industry, the person bound to make compensation shall compensate the third person for the loss of such service.

มาตรา ๔๔๕ ในกรณีทำให้เขาถึงตาย หรือให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อที่เขาต้องขาดแรงงานอันนั้นไปด้วย

Section 446. In the case of injury to the body or health of another, or in the case of deprivation of liberty, the injured person may also claim compensation for the damage which is not a pecuniary loss. The claim is not transferable, and does not pass to the heirs, unless it has been acknowledged by contract, or on action on it has been commenced.

A like claim belongs to a woman against whom an immoral crime is committed.

มาตรา ๔๔๖ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว

อนึ่ง หญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทำผิดอาญาเป็นทุรศีลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทำนองเดียวกันนี้

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อเสรีภาพ

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่เสรีภาพ ถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก ค่าสินไหมทดแทนได้แก่อะไรบ้าง
 • ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่เสรีภาพ หญิงที่ต้องเสียหายอาจเรียกค่าสินไหมทดแทนอะไรได้บ้าง
 • ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่เสรีภาพ ค่าสินไหมทดแทนอาจได้แก่อะไรบ้าง

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อเสรีภาพ

๕. ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชื่อเสียง

It takes many good deeds to build a good reputation, and only one bad one to lose it.

– Benjamin Franklin

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชื่อเสียง

(๒) ศึกษามาตรา ๔๔๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 447. Against a person who has injured the reputation of another, the Court may, on the application of the injured person, order proper measures to be taken for the rehabilitation of the latter’s reputation, instead of, or together with, compensation for damages.

มาตรา ๔๔๗ บุคคลใดทำให้เขาต้องเสียหายแก่ชื่อเสียง เมื่อผู้ต้องเสียหายร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นจัดการตามควรเพื่อทำให้ชื่อเสียงของผู้นั้นกลับคืนดีแทนให้ใช้ค่าเสียหาย หรือทั้งให้ใช้ค่าเสียหายด้วยก็ได้

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชื่อเสียง

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • ชื่อเสียง” หมายความว่าอย่างไร
 • เสียหายแก่ชื่อเสียง” หมายความว่าอย่างไร
 • จัดการตามควร” หมายความว่าอย่างไร
 • ชื่อเสียงกลับคืนดี” หมายความว่าอย่างไร
 • จัดการตามควรเพื่อทำให้ชื่อเสียงของผู้นั้นกลับคืนดี” หมายความว่าอย่างไร
 • ค่าเสียหาย” หมายความว่าอย่างไร
 • ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ชื่อเสียง ค่าสินไหมทดแทนอาจได้แก่อะไรบ้าง
 • ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ชื่อเสียง นอกจากค่าเสียหาย ผู้ต้องเสียหายอาจร้องขออะไรได้อีก

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชื่อเสียง

๖. อายุความใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิด

Lost time is never found again.

– Benjamin Franklin

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับอายุความใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิด

(๒) ศึกษามาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 448. The claim for damages arising from a wrongful act is barred by prescription after one year from the day when the wrongful act and the person bound to make compensation became known to the injured person, or ten years from the day when the wrongful act was committed.

However if the damage are claimed on account of an act punishable under the criminal law for which a longer prescription is provided such longer prescription shall apply.

มาตรา ๔๔๘ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด

แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้นไซร้ ท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง อายุความใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิด

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • อายุความ” หมายความว่าอย่างไร
 • วันทำละเมิด” หมายความว่าอย่างไร
 • สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิด” หมายความว่าอย่างไร
 • ผู้ต้องเสียหาย” หมายความว่าอย่างไร
 • รู้ถึงการละเมิด” หมายความว่าอย่างไร
 • รู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน” หมายความว่าอย่างไร
 • กฎหมายลักษณะอาญา“หมายความว่าอย่างไร
 • มูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา” หมายความว่าอย่างไร
 • ให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ” หมายความว่าอย่างไร
 • การใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดอาจใช้ได้เมื่อใดบ้าง จึงจะไม่เป็นการขาดอายุความ

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง อายุความใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิด

Advertisements