ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

printer-friendly version 

I believe I have a personal responsibility to make a positive impact on society.

Anthony Fauci

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

  • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และลักษณะ ของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  • เพื่อทำความเข้าใจผลของการทำละเมิดของเจ้าหน้าหน้าที่

(๒) ศึกษา

(ก) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

(ข) พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐

(ค) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

(ง) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

(จ) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ และ

(ฉ) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประกอบกับ

(ช) มาตรา ๕๗๕ มาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๒๕ และมาตรา ๔๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 575. A hire of services is a contract whereby a person, called the employee, agrees to render services to another person, call the employer, who agrees to pay a remuneration for the duration of the services.

มาตรา ๕๗๕ อันว่าจ้างแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าลูกจ้าง ตกลงทำงานให้แก่อีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้

Section 420. A person who, wilfully or negligently, unlawfully injures the life, body, health, liberty, property or any right of another person, is said to commit a wrongful act and is bound to make compensation therefor.

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

Section 425. An employer is jointly liable with his employee for the consequences of a wrongful act committed by such employee in the course of his employment.

มาตรา ๔๒๕ นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น

Section 426. The employer who has made compensation to a third person for a wrongful act committed by his employee is entitled to reimbursement from such employee.

มาตรา ๔๒๖ นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทำนั้น ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้น

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรือง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

Advertisements