ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิด มูลแห่งหนี้ นิติเหตุ จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ และละเมิด

printer-friendly version 

The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.

Albert Einstein

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิด
 • เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมูลแห่งหนี้
 • เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติเหตุ
 • เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจัดการงานนอกสั่ง
 • เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลาภมิควรได้
 • เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับละเมิด

(๒) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิด มูลแห่งหนี้ นิติเหตุ จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ และละเมิด

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • ความรับผิดหมายความว่าอย่างไร
 • ความรับผิดมีกี่ประเภท อะไรบ้าง แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร มีความแตกต่างกันอย่างไร
 • มูลแห่งหนี้หมายความว่าอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร
 • มูลแห่งหนี้มีกี่ประเภท อะไรบ้าง แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร มีความแตกต่างกันอย่างไร
 • นิติเหตุหมายความว่าอย่างไร
 • นิติเหตุมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
 • จัดการงานนอกสั่งหมายความว่าอย่างไร
 • ลาภมิควรได้หมายความว่าอย่างไร
 • ละเมิดหมายความว่าอย่างไร

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิด มูลแห่งหนี้ นิติเหตุ จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ และละเมิด

 

Advertisements