ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลไร้ความสามารถ

printer-friendly version

๑. ความรับผิดของบิดามารดา หรือผู้อนุบาล เพื่อละเมิดของบุคคลไร้ความสามารถ เพราะเหตุเป็นผู้เยาว์ หรือวิกลจริต

One of the greatest titles in the world is parent, and one of the biggest blessings in the world is to have parents to call mom and dad.

—  Jim DeMint

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับความรับผิดของบิดามารดา หรือผู้อนุบาล เพื่อละเมิดของบุคคลไร้ความสามารถ เพราะเหตุเป็นผู้เยาว์ หรือวิกลจริต
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และลักษณะ ของความรับผิดของบิดามารดา หรือผู้อนุบาล เพื่อละเมิดของบุคคลไร้ความสามารถ เพราะเหตุเป็นผู้เยาว์ หรือวิกลจริต
 • เพื่อทำความเข้าใจผลของการทำละเมิดของบุคคลไร้ความสามารถ เพราะเหตุเป็นผู้เยาว์ หรือวิกลจริต

(๒) ศึกษามาตรา ๔๒๙ มาตรา ๔๒๐ ประกอบกับมาตรา ๔๓๑ และมาตรา ๔๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 429. A person, even though incapacitated, on account of minority or unsoundness of mind is liable for the consequences of his wrongful act. The parents of such person are, or his guardian is, jointly liable with him, unless they or he can prove that proper care in performing their or his duty of supervision has been exercised.

มาตรา ๔๒๙ บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิด บิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น

Section 420. A person who, wilfully or negligently, unlawfully injures the life, body, health, liberty, property or any right of another person, is said to commit a wrongful act and is bound to make compensation therefor.

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

Section 431. In the cases falling under the two foregoing sections the provisions of Section 426 apply mutatis mutandis.

มาตรา ๔๓๑ ในกรณีที่กล่าวมาในสองมาตราก่อนนั้น ท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๒๖ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

Section 426. The employer who has made compensation to a third person for a wrongful act committed by his employee is entitled to reimbursement from such employee.

มาตรา ๔๒๖ นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทำนั้น ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้น

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ความรับผิดของบิดามารดา หรือผู้อนุบาล เพื่อละเมิดของบุคคลไร้ความสามารถ เพราะเหตุเป็นผู้เยาว์ หรือวิกลจริต

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์” หมายความว่าอย่างไร
 • ไร้ความสามารถเพราะเหตุวิกลจริต” หมายความว่าอย่างไร
 • บิดามารดา” หมายความว่าอย่างไร
 • พิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น” หมายความว่าอย่างไร
 • ความรับผิดของบิดามารดาหรือผู้อนุบาลเพื่อละเมิดของบุคคลไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตมีลักษณะอย่างไร
 • ความรับผิดของบิดามารดาหรือผู้อนุบาลเพื่อละเมิดของบุคคลไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตมีข้อยกเว้นความรับผิดอย่างไร
 • การทำละเมิดของลูกจ้างบุคคลไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตมีผลอย่างไร
 • ความที่ว่า “บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิด” หมายความว่าอย่างไร เกี่ยวข้องกับมาตรา ๔๒๐ หรือมาตรา ๔๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ อย่างไร

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง ความรับผิดของบิดามารดา หรือผู้อนุบาล เพื่อละเมิดของบุคคลไร้ความสามารถ เพราะเหตุเป็นผู้เยาว์ หรือวิกลจริต

๒. ความรับผิดของครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอื่น ซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถ เพื่อละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ

Good teachers know how to bring out the best in students.

— Charles Kuralt

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎีและหลักกฎหมาย เกี่ยวกับความรับผิดของครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอื่น ซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถ เพื่อละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมายและลักษณะของความรับผิดของครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอื่น ซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถ เพื่อละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ
 • เพื่อทำความเข้าใจผลของการทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ

(๒) ศึกษามาตรา ๔๓๐ มาตรา ๔๒๐ ประกอบกับมาตรา ๔๓๑ และมาตรา ๔๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 430. A teacher, employer or other person who undertakes the supervision of an incapacitated person either permanently or temporarily, is jointly liable with such person for any wrongful act committed by the latter whilst under his supervision, provided that it can be proved that he has not exercised proper care.

มาตรา ๔๓๐ ครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถอยู่เป็นนิตย์ก็ดี ชั่วครั้งคราวก็ดี จำต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิด ซึ่งเขาได้กระทำลงในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตน ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้น ๆ มิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร

Section 420. A person who, wilfully or negligently, unlawfully injures the life, body, health, liberty, property or any right of another person, is said to commit a wrongful act and is bound to make compensation therefor.

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

Section 431. In the cases falling under the two foregoing sections the provisions of Section 426 apply mutatis mutandis.

มาตรา ๔๓๑ ในกรณีที่กล่าวมาในสองมาตราก่อนนั้น ท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๒๖ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

Section 426. The employer who has made compensation to a third person for a wrongful act committed by his employee is entitled to reimbursement from such employee.

มาตรา ๔๒๖ นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทำนั้น ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้น

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ความรับผิดของครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอื่น ซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถ เพื่อละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • ครูบาอาจารย์” หมายความว่าอย่างไร
 • นายจ้าง” หมายความว่าอย่างไร
 • ผู้ไร้ความสามารถ” หมายความว่าอย่างไร
 • บุคคลอื่นซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถ” หมายความว่าอย่างไร
 • ในระหว่างที่อยู่ในความดูแล” หมายความว่าอย่างไร
 • ความรับผิดของครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอื่น ซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถ เพื่อละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ มีลักษณะอย่างไร
 • ความรับผิดของครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอื่น ซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถเ พื่อละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ มีข้อยกเว้นหรือไม่ อย่างไร
 • การทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ มีผลอย่างไร

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง ความรับผิดของครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอื่น ซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถ เพื่อละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ

Advertisements