ความรับผิดเพื่อละเมิดของลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างทำของ

printer-friendly version 

๑. ความรับผิดของนายจ้างเพื่อละเมิดของลูกจ้าง

The employer generally gets the employees he deserves.

 J Paul Getty

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของนายจ้างเพื่อละเมิดของลูกจ้าง
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมายและลักษณะของความรับผิดของนายจ้างเพื่อละเมิดของลูกจ้าง
 • เพื่อทำความเข้าใจผลของการทำละเมิดของลูกจ้าง

(๒) ศึกษามาตรา ๔๒๕ และมาตรา ๔๒๖ ประกอบกับมาตรา ๕๗๕ และมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 425. An employer is jointly liable with his employee for the consequences of a wrongful act committed by such employee in the course of his employment.

มาตรา ๔๒๕ นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น

Section 426. The employer who has made compensation to a third person for a wrongful act committed by his employee is entitled to reimbursement from such employee.

มาตรา ๔๒๖ นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทำนั้น ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้น

Section 575. A hire of services is a contract whereby a person, called the employee, agrees to render services to another person, call the employer, who agrees to pay a remuneration for the duration of the services.

มาตรา ๕๗๕ อันว่าจ้างแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าลูกจ้าง ตกลงทำงานให้แก่อีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้

Section 420. A person who, wilfully or negligently, unlawfully injures the life, body, health, liberty, property or any right of another person, is said to commit a wrongful act and is bound to make compensation therefor.

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ความรับผิดของนายจ้างเพื่อละเมิดของลูกจ้าง

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • จ้างแรงงาน” มีลักษณะอย่างไร
 • นายจ้าง” หมายความว่าอย่างไร
 • ลูกจ้าง” หมายความว่าอย่างไร
 • ร่วมรับผิด” หมายความว่าอย่างไร
 • ทางการที่จ้าง” หมายความว่าอย่างไร
 • กระทำไปในทางการที่จ้าง” หมายความว่าอย่างไร
 • ความรับผิดของนายจ้างเพื่อละเมิดของลูกจ้างมีลักษณะอย่างไร
 • การทำละเมิดของลูกจ้างมีผลอย่างไร
 • นายจ้างชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างได้ในกรณีใด

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรือง ความรับผิดของนายจ้างเพื่อละเมิดของลูกจ้าง

๒. ความรับผิดของตัวการเพื่อละเมิดของตัวแทน

I’ve always made music that was representative of real life.

Eric Church

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของตัวการเพื่อละเมิดของตัวแทน
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมายและลักษณะของความรับผิดของตัวการเพื่อละเมิดของตัวแทน
 • เพื่อทำความเข้าใจผลของการทำละเมิดของตัวแทน

(๒) ศึกษามาตรา ๔๒๗ ประกอบกับมาตรา ๗๙๗ และมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 427. The two foregoing sections apply mutatis mutandis to principal and agent.

มาตรา ๔๒๗ บทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้น ท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลม

 Section 797. Agency is a contract whereby a person, called the agent, has authority to act for another person, called the principal, and agrees so to act.

Agency may be express or implied.

มาตรา ๗๙๗ อันว่าสัญญาตัวแทนนั้น คือสัญญาซึ่งให้บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าตัวแทน มีอำนาจทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าตัวการ และตกลงจะทำการดั่งนั้น

อันความเป็นตัวแทนนั้นจะเป็นโดยตั้งแต่งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ย่อมได้

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ความรับผิดของตัวการเพื่อละเมิดของตัวแทน

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • สัญญาตัวแทน” มีลักษณะอย่างไร
 • ตัวแทน” หมายความว่าอย่างไร
 • ตัวการ” หมายความว่าอย่างไร
 • ความรับผิดของตัวการเพื่อละเมิดของตัวแทนมีลักษณะอย่างไร
 • การทำละเมิดของตัวแทนมีผลอย่างไร
 • ตัวการชอบที่จะได้ชดใช้จากตัวแทนได้ในกรณีใด

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรือง ความรับผิดของตัวการเพื่อละเมิดของตัวแทน

๓. ความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของเพื่อละเมิดของผู้รับจ้างทำของ

If you cannot be on the project each day to check on things, then you should not try and be your own contractor.

— Robert Metcalfe

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ว่าจ้างเพื่อละเมิดของผู้รับจ้างทำของ
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมายและลักษณะของความรับผิดของผู้ว่าจ้างเพื่อละเมิดของผู้รับจ้างทำของ
 • เพื่อทำความเข้าใจผลการทำละเมิดของผู้รับจ้างทำของ

(๒) ศึกษามาตรา ๔๒๘ ประกอบกับมาตรา ๕๘๗ และมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 428. An employer is not liable for damage done by the contractor to a third person in the course of the work, unless the employee was at fault in regard to the word ordered or to his instructions or to the selection of the contractor.

มาตรา ๔๒๘ ผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างการทำงานที่ว่าจ้าง เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำ หรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้ หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง

Section 587. A hire of work is a contract whereby a person, called the contractor, agrees to accomplish a definite work for another person, called the employer, who agrees to pay him a remuneration of the result of the work.

มาตรา ๕๘๗ อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้างทำของ ตกลงรับทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของเพื่อละเมิดของผู้รับจ้าง

slideshow in PDF 

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • จ้างทำของ” มีลักษณะอย่างไร
 • ผู้รับจ้างทำของ” หมายความว่าอย่างไร
 • ผู้ว่าจ้าง” หมายความว่าอย่างไร
 • ความที่ว่า “ผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างการทำงานที่ว่าจ้าง” หมายความว่าอย่างไร
 • ส่วนการงานที่สั่งให้ทำ” หมายความว่าอย่างไร
 • “ในคำสั่งที่ตนให้ไว้” หมายความว่าอย่างไร
 • การเลือกหาผู้รับจ้าง” หมายความว่าอย่างไร
 • ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดเพื่อละเมิดของผู้รับจ้างทำของในกรณีใด

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรือง ความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของเพื่อละเมิดของผู้รับจ้าง

Advertisements