การทำละเมิดด้วยการกล่าว การไขข่าว หรือการส่งข่าวสาร

printer-friendly version 

More people need to understand the games secular liberals play. Here’s one rule-of-thumb: No matter how bad a story sounds – particularly if it sounds bad – recognize the pattern of defamation.

Marvin Olasky

๑. การทำละเมิดด้วยการกล่าว หรือการไขข่าว

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการทำละเมิดด้วยการกล่าว หรือการไขข่าว
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และลักษณะ ของการทำละเมิดด้วยการกล่าว หรือการไขข่าว
 • เพื่อทำความเข้าใจผลของการทำละเมิดด้วยการกล่าว หรือการไขข่าว

(๒) ศึกษามาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 423. A person who, contrary to the truth, asserts or circulates as a fact that which is injurious to the reputation or the credit of another or his earnings or prosperity in any other manner, shall compensate the other for any damage arising therefrom, even if he does not know of its untruth, provided he ought to know it.

A person who makes a communication the untruth of which is unknown to him, does not thereby render himself liable to make compensation, if he or the receiver of the communication has a rightful interest in it.

มาตรา ๔๒๓ ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้

ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้นหาทำให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง การทำละเมิดด้วยการกล่าว หรือการไขข่าว

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • ผู้ใด” หมายความว่าอย่างไร
 • กล่าว” หมายความว่าอย่างไร
 • ไขข่าว” หมายความว่าอย่างไร
 • ข้อความ” หมายความว่าอย่างไร
 • ฝ่าฝืนต่อความจริง” หมายความว่าอย่างไร
 • เป็นที่เสียหาย” หมายความว่าอย่างไร
 • ชื่อเสียง” หมายความว่าอย่างไร
 • เกียรติคุณ” หมายความว่าอย่างไร
 • บุคคลอื่น” หมายความว่าอย่างไร
 • ทางทำมาหาได้” หมายความว่าอย่างไร
 • ทางเจริญโดยประการอื่น” หมายความว่าอย่างไร
 • แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้” หมายความว่าอย่างไร
 • การทำละเมิดด้วยการกล่าว หรือไขข่าวแพร่หลาย มีลักษณะอย่างไร
 • การทำละเมิดด้วยการกล่าว หรือการไขข่าวแพร่หลาย มีผลอย่างไร

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรือง การทำละเมิดด้วยการกล่าว หรือการไขข่าว

๒. การทำละเมิดด้วยการส่งข่าวสาร

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการทำละเมิดด้วยการส่งข่าวสาร
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และลักษณะ ของการทำละเมิดด้วยการส่งข่าวสาร
 • เพื่อทำความเข้าใจผลของการทำละเมิดด้วยการส่งข่าวสาร

(๒) ศึกษามาตรา ๔๒๓ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 423. A person who, contrary to the truth, asserts or circulates as a fact that which is injurious to the reputation or the credit of another or his earnings or prosperity in any other manner, shall compensate the other for any damage arising therefrom, even if he does not know of its untruth, provided he ought to know it.

A person who makes a communication the untruth of which is unknown to him, does not thereby render himself liable to make compensation, if he or the receiver of the communication has a rightful interest in it.

มาตรา ๔๒๓ ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้

ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้นหาทำให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่

(๓) ศึกษาเอกสารตาม ๑. (๓) ข้างต้น

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง การทำละเมิดด้วยการส่งข่าวสาร

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • ข่าวสาร” หมายความว่าอย่างไร
 • ส่ง” หมายความว่าอย่างไร
 • อันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง” หมายความว่าอย่างไร
 • ผู้รับข่าวสาร” หมายความว่าอย่างไร
 • มีทางได้เสียโดยชอบ” หมายความว่าอย่างไร
 • การทำละเมิดด้วยการส่งข่าวสารมีลักษณะอย่างไร
 • การทำละเมิดด้วยการส่งข่าวสารมีผลอย่างไร มีข้อยกเว้นประการใด

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรือง การทำละเมิดด้วยการส่งข่าวสาร

Advertisements