ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ โรงเรือน 
สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ต้นไม้ กอไผ่ ของตกหล่นจากโรงเรือน หรือการทิ้งขว้างของ

printer-friendly version

๑. ความรับผิดของเจ้าของ หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษา
ไว้แทนเจ้าของ เพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์

My favorite animal is steak.

– Fran Lebowitz

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าของ หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของ เพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และลักษณะ ของความรับผิดของเจ้าของ หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของ เพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์

(๒) ศึกษามาตรา ๔๓๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 433. If damage is caused by an animal, the owner, or the person who undertakes to keep the animal on behalf of the owner, is bound to compensate the injured party for any damage arising therefrom, unless he can prove that he has exercised proper care in keeping it according its species and nature or other circumstances, or that the damage would have been occasioned notwithstanding the exercise of such care.

The person responsible under the foregoing paragraph may exercise a right of recourse against the person who has wrongfully excited or provoked the animal or against the owner of another animal which has caused the excitement or provocation.

มาตรา ๔๓๓ ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น

อนึ่ง บุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลผู้ที่เร้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิด หรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั้น ๆ ก็ได้

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ความรับผิดของเจ้าของ หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษา
ไว้แทนเจ้าของ เพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • strict liability” หมายความว่าอย่างไร
 • สัตว์” หมายความว่าอย่างไร
 • เจ้าของสัตว์” หมายความว่าอย่างไร
 • บุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของ” หมายความว่าอย่างไร
 • ได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์ ” หมายความว่าอย่างไร
 • ชนิดของสัตว์” หมายความว่าอย่างไร
 • วิสัยของสัตว์” หมายความว่าอย่างไร
 • ความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่สัตว์” หมายความว่าอย่างไร
 • ตามพฤติการณ์อย่างอื่น” หมายความว่าอย่างไร
 • ความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น” หมายความว่าอย่างไร
 • บุคคลผู้ที่เร้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิด” หมายความว่าอย่างไร
 • เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั้น ๆ” หมายความว่าอย่างไร
 • ความรับผิดของเจ้าของสัตว์ หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาสัตวฺไว้แทนเจ้าของ เพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ มีลักษณะอย่างไร
 • บุคคลผู้ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะสัตว์ อาจใช้สิทธิไล่เบี้ยค่าสินไหมทดแทนที่ได้ชดใช้ให้แก่ผู้ต้องเสียหายเอาแก่บุคคลใดได้หรือไม่ เพียงใด

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรือง ความรับผิดของเจ้าของ หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษา
ไว้แทนเจ้าของ เพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์

๒. ความรับผิดของผู้ครอง หรือเจ้าของ เพื่อความเสียหายอันเกิดขึ้น
เพราะโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่อง 
หรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอ รวมทั้งความบกพร่องในการปลูก 
หรือค้ำจุนต้นไม้ หรือกอไผ่ และการเรียกให้จัดการตามที่จำเป็นเพื่อบำบัดปัดป้องภยันตรายอันจะพึงเกิดจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ของผู้อื่น

It is not the beauty of a building you should look at; its the construction of the foundation that will stand the test of time.

– David Allan Coe

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับความรับผิดของผู้ครอง หรือเจ้าของ เพื่อความเสียหายอันเกิดขึ้น
เพราะโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่อง 
หรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอ รวมทั้งความบกพร่องในการปลูก 
หรือค้ำจุนต้นไม้หรือกอไผ่
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และลักษณะ ของความรับผิดของผู้ครอง หรือเจ้าของ เพื่อความเสียหายอันเกิดขึ้น
เพราะโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่อง 
หรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอ รวมทั้งความบกพร่องในการปลูก 
หรือค้ำจุนต้นไม้หรือกอไผ่
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการเรียกให้จัดการตามที่จำเป็นเพื่อบำบัดปัดป้องภยันตราย อันบุคคลจะประสบความเสียหาย อันพึงเกิดจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และลักษณะ ของการเรียกให้จัดการตามที่จำเป็นเพื่อบำบัดปัดป้องภยันตราย  อันบุคคลจะประสบความเสียหาย อันพึงเกิดจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นของผู้อื่น

(๒) ศึกษามาตรา ๔๓๔ และมาตรา ๔๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 434. If damage is caused by reason of the defective construction or insufficient maintenance of a building or other structure, the possessor of such building or structure is bound to make compensation; but if the possessor has used proper care to prevent the happening of the damage, the owner is bound to make compensation.

The provisions of the foregoing paragraph apply correspondingly to defects in the planting or propping up of trees or bamboos.

If in the cases of the foregoing two paragraphs, there is also some other person who is responsible for the cause of the damage, the possessor or owner may exercise a right of recourse against such person.

มาตรา ๔๓๔ ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องก็ดี หรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอก็ดี ท่านว่าผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดเสียหายฉะนั้นแล้ว ท่านว่าผู้เป็นเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน

บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงความบกพร่องในการปลูกหรือค้ำจุนต้นไม้หรือกอไผ่ด้วย

ในกรณีที่กล่าวมาในสองวรรคข้างต้นนั้น ถ้ายังมีผู้อื่นอีกที่ต้องรับผิดชอบในการก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วยไซร้ ท่านว่าผู้ครองหรือเจ้าของจะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้นั้นก็ได้

 Section 435. A person who is threatened with an injury from a building or other structure belonging to another is entitled to require the latter to take necessary measures for averting the danger.

มาตรา ๔๓๕ บุคคลใดจะประสบความเสียหายอันพึงเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นของผู้อื่น บุคคลผู้นั้นชอบที่จะเรียกให้จัดการตามที่จำเป็นเพื่อบำบัดปัดป้องภยันตรายนั้นเสียได้

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ความรับผิดของผู้ครอง หรือเจ้าของ เพื่อความเสียหายอันเกิดขึ้น
เพราะโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่อง 
หรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอ รวมทั้งความบกพร่องในการปลูก 
หรือค้ำจุนต้นไม้ หรือกอไผ่ และการเรียกให้จัดการตามที่จำเป็นเพื่อบำบัดปัดป้องภยันตรายอันจะพึงเกิดจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ของผู้อื่น

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • โรงเรือน” หมายความว่าอย่างไร
 • สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น” หมายความว่าอย่างไร
 • ก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่อง” หมายความว่าอย่างไร
 • บำรุงรักษาไม่เพียงพอ” หมายความว่าอย่างไร
 • ผู้ครอง” หมายความว่าอย่างไร
 • เจ้าของ” หมายความว่าอย่างไร
 • ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดเสียหายฉะนั้นแล้ว” หมายความว่าอย่างไร
 • บกพร่องในการปลูกหรือค้ำจุนต้นไม้หรือกอไผ่” หมายความว่าอย่างไร
 • ถ้ายังมีผู้อื่นอีกที่ต้องรับผิดชอบในการก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วย” หมายความว่าอย่างไร
 • ความรับผิดของผู้ครอง หรือเจ้าของ เพื่อความเสียหายอันเกิดขึ้น เพราะโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่อง หรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอ มีลักษณะอย่างไร
 • ผู้ครองหรือเจ้าของอาจอ้างเหตุใดเป็นข้อต่อสู้ความรับผิดของตนได้หรือไม่ ประการใด
 • ผู้ครองหรือเจ้าของอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ใดได้หรือไม่ ประการใด
 • จะประสบความเสียหายอันพึงเกิดจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นของผู้อื่น” หมายความว่าอย่างไร
 • ชอบที่จะเรียกให้จัดการตามที่จำเป็นเพื่อบำบัดปัดป้องภยันตรายนั้นเสียได้” หมายความว่าอย่างไร
 • การเรียกให้จัดการตามที่จำเป็นเพื่อบำบัดปัดป้องภยันตราย อันบุคคลจะประสบความเสียหายอันพึงเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นของผู้อื่น มีลักษณะอย่างไร

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง ความรับผิดของผู้ครอง หรือเจ้าของ เพื่อความเสียหายอันเกิดขึ้น
เพราะโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่อง 
หรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอ รวมทั้งความบกพร่องในการปลูก 
หรือค้ำจุนต้นไม้ หรือกอไผ่ และการเรียกให้จัดการตามที่จำเป็นเพื่อบำบัดปัดป้องภยันตรายอันจะพึงเกิดจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ของผู้อื่น

๓. ความรับผิดของบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือน เพื่อความเสียหายอันเกิดจาก
ของตกหล่นจากโรงเรือน หรือการทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร

Dropping those atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki was a war crime.

– George Wald

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับคความรับผิดของบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือน เพื่อความเสียหายอันเกิดจาก
ของตกหล่นจากโรงเรือน หรือการทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และลักษณะ ของความรับผิดของบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือน เพื่อความเสียหายอันเกิดจาก
ของตกหล่นจากโรงเรือน หรือการทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร

(๒) ศึกษามาตรา ๔๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 436. An occupier of a building is responsible for the damage arising from things which fall from it or are thrown into an improper place.

มาตรา ๔๓๖ บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนนั้น หรือเพราะทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ความรับผิดของบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือน เพื่อความเสียหายอันเกิดจาก
ของตกหล่นจากโรงเรือน หรือการทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร

slideshow in PDF 

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • โรงเรือน” หมายความว่าอย่างไร
 • บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือน” หมายความว่าอย่างไร
 • ของตกหล่นจากโรงเรือน” หมายความว่าอย่างไร
 • ทิ้งขว้างของ” หมายความว่าอย่างไร
 • ไปตกในที่อันมิควร” หมายความว่าอย่างไร
 • ความรับผิดของบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากของตกหล่นจากโรงเรือนมีลักษณะอย่างไร มีเหตุยกเว้นความรับผิดหรือไม่ ประการใด
 • ความรับผิดของบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควรมีลักษณะอย่างไร มีเหตุยกเว้นความรับผิดหรือไม่ ประการใด

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรือง ความรับผิดของบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือน เพื่อความเสียหายอันเกิดจาก
ของตกหล่นจากโรงเรือน หรือการทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร

Advertisements