ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล ทรัพย์อันตราย สินค้าที่ไม่ปลอดภัย แหล่งกำเนิดมลพิษ หรือวัตถุอันตราย

printer-friendly version

๑. ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล หรือทรัพย์อันตราย

In our gliding experiments we had had a number of experiences in which we had landed upon one wing, but the crushing of the wing had absorbed the shock, so that we were not uneasy about the motor in case of a landing of that kind.

— Orville Wright

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล หรือทรัพย์อันตราย
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และลักษณะ ของความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล หรือทรัพย์อันตราย

(๒) ศึกษามาตรา ๔๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Section 437. A person is responsible for injury caused by any convenance propelled by mechanism which is in his possession or control, unless he proves that the injury results from force majeure or fault of the injured person.

The same applies to the person who has in his possession things dangerous by nature or destination or on account of their mechanism action.

มาตรา ๔๓๗ บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง

ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตน ซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพ หรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้ หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล หรือทรัพย์อันตราย

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • ครอบครอง” หมายความว่าอย่างไร
 • ควบคุม” หมายความว่าอย่างไร
 • ยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล” หมายความว่าอย่างไร
 • เหตุสุดวิสัย” หมายความว่าอย่างไร
 • เกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง” หมายความว่าอย่างไร
 • ทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพ” หมายความว่าอย่างไร
 • ทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยความมุ่งหมายที่จะใช้” หมายความว่าอย่างไร
 • ทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยอาการกลไกของทรัพย์นั้น” หมายความว่าอย่างไร
 • ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล หรือทรัพย์อันตราย มีลักษณะอย่างไร
 • ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล หรือทรัพย์อันตราย มีข้อยกเว้นประการใดบ้าง

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล หรือทรัพย์อันตราย

๒. ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

Debt is one person’s liability, but another person’s asset.

Paul Krugman

(๑) วัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และขอบเขต ของความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 • เพื่อทำความเข้าใจผลของการก่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 • เพื่อทำความเข้าใจลักษณะของการดำเนินคดีเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 • เพื่อทำความเข้าใจลักษณะของค่าเสียหายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 • เพื่อทำความเข้าใจข้อดี และข้องเสีย ของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
 • เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และความรับผิดเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • เพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างความรับผิดพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และความรับผิดเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(๒) ศึกษาพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • product liability” หมายความว่าอย่างไร
 • สินค้า” หมายความว่าอย่างไร
 • ผลิตผลเกษตรกรรม” หมายความว่าอย่างไร
 • ผลิต” หมายความว่าอย่างไร
 • ผู้เสียหาย” หมายความว่าอย่างไร
 • ความเสียหาย” หมายความว่าอย่างไร
 • สินค้าที่ไม่ปลอดภัย” หมายความว่าอย่างไร
 • ขาย” หมายความว่าอย่างไร
 • นำเข้า” หมายความว่าอย่างไร
 • ผู้ประกอบการ” หมายความว่าอย่างไร
 • ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยมีขอบเขตอย่างไร
 • การก่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยมีผลอย่างไร
 • มีกรณีใดบ้างหรือไม่ที่อาจไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 • ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดล่วงหน้ามีลักษณะอย่างไร และมีผลอย่างไร
 • การดำเนินคดีเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยมีลักษณะอย่างไร
 • พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีข้อดีและข้อเสียประการใดบ้าง
 • ความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีความสัมพันธ์กับความรับผิดเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไร
 • ความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีความแตกต่างจากความรับผิดเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไร
 • ค่าเสียหาย” หมายความว่าอย่างไร
 • ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย” หมายความว่าอย่างไร
 • ค่าเสียหายเชิงลงโทษ” หมายความว่าอย่างไร
 • เบี้ยปรับ” หมายความว่าอย่างไร
 • ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ค่าเสียหายเชิงลงโทษ และเบี้ยปรับ แตกต่างกันอย่างไร

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

๓. ความรับผิดทางแพ่งของเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อการก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือการทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

We won’t have a society if we destroy the environment.

— Margaret Mead

(๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ สำหรับการก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และลักษณะ ของความรับผิดของเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ  สำหรับการก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ
 • เพื่อทำความเข้าใจผลของการก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิด ของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ
 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับความรับผิด สำหรับการทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และลักษณะ ของความรับผิด สำหรับการทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 • เพื่อทำความเข้าใจผลของการทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 • เพื่อทำความเข้าใจปัญหา และข้อจำกัด ของการฟ้องคดีความรับผิดของเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อการก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือการทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕

(๒) ศึกษาหมวด ๖ ความรับผิดทางแพ่ง (มาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗) ประกอบกับนิยามคำว่า “มลพิษ” และ “แหล่งกำเนิดมลพิษ” (มาตรา ๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๖ แหล่งกำเนิดมลพิษใดก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่น หรือของรัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่ว่าการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามลพิษเช่นว่านั้นเกิดจาก
(๑) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม
(๒) การกระทำตามคำสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ
(๓) การกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายเอง หรือของบุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น

ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด้วย

มาตรา ๙๗ ผู้ใดกระทำ หรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ                                             ฯลฯ
มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรำคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย
ฯลฯ                                             ฯลฯ
แหล่งกำเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ
ฯลฯ                                             ฯลฯ

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ความรับผิดของเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อการก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือการทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • แหล่งกำเนิดมลพิษ” หมายความว่าอย่างไร
 • มลพิษ” หมายความว่าอย่างไร
 • ความรับผิดของเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อการก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ มีลักษณะอย่างไร
 • การก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ มีผลอย่างไร
 • ค่าสินไหมทดแทน” หมายความว่าอย่างไร
 • ค่าเสียหาย” หมายความว่าอย่างไร
 • ค่าเสียหายแตกต่างจากค่าสินไหมทดแทนอย่างไร
 • ความรับผิดสำหรับการทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีลักษณะอย่างไร
 • การทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีผลอย่างไร
 • การฟ้องคดีความรับผิดของเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อการก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือการทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ มีปัญหาหรือข้อจำกัดประการใดบ้าง

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง ความรับผิดของเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อการก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือการทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๔. ความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตราย

Living organisms are created by chemistry. We are huge packages of chemicals.

David Christian

(๑) วัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา

 • เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎี และหลักกฎหมาย เกี่ยวกับกความรับผิดทางแพ่ง เพื่อความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตราย
 • เพื่อทำความเข้าใจความหมาย และลักษณะ ของความรับผิดทางแพ่งเ พื่อความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตราย

(๒) ศึกษาหมวด ๓ หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง (มาตรา ๕๗ ถึงมาตรา ๖๙) ประกอบกับนิยามคำว่า “วัตถุอันตราย” “ผลิต” “นำเข้า” “ส่งออก” “ขาย” “มีไว้ในครอบครอง”  และ “ฉลาก” (มาตรา ๔) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๗ บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่เป็นการลบล้างหรือจำกัดหน้าที่และความรับผิดทางแพ่งที่บุคคลมีอยู่ตามบทบัญญัติในหมวดอื่นหรือของบทกฎหมายอื่น

มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดหน้าที่และความรับผิดตามหมวดนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดวัตถุที่ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายตามความในหมวดนี้

มาตรา ๕๙ ผู้ผลิตวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการจัดหาวัตถุที่ใช้ในการผลิต การกำหนดวิธีการและขั้นตอนที่วางใจได้ของการผลิต การจัดให้มีภาชนะบรรจุที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้ การเคลื่อนย้าย และการขนส่ง การจัดให้มีฉลากที่แสดงสภาพอันตรายของสิ่งนั้นที่ชัดเจนเพียงพอ ความเหมาะสมของการเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผู้ที่อาจคาดหมายได้ว่าอาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว

มาตรา ๖๐ ผู้นำเข้าวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการเลือกหาผู้ผลิต การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุอันตราย การตรวจสอบความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก การเลือกวิธีการขนส่งและผู้ขนส่ง ความเหมาะสมของการเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผู้ที่อาจคาดหมายได้ว่าอาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว

มาตรา ๖๑ ผู้ขนส่งต้องระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่ใช้ในการขนส่งหรือยานพาหนะและอุปกรณ์ ความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก ความเหมาะสมของวิธีการขนส่ง ความถูกต้องของการจัดวางบนยานพาหนะ และความไว้วางใจได้ของลูกจ้างหรือผู้จัดทำการงานให้แก่ตนหรือร่วมกับตน

มาตรา ๖๒ ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการตรวจสอบความเชื่อถือได้ของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าหรือผู้ที่จัดหาวัตถุอันตรายนั้นให้แก่ตน ความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก ความเหมาะสมของการเก็บรักษาและความไว้วางใจได้ของผู้ที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรืออาจคาดหมายได้ว่าอาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว

มาตรา ๖๓ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขนส่ง หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่วัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง

มาตรา ๖๔ ผู้ขายหรือผู้ส่งมอบวัตถุอันตรายให้กับบุคคลใด ต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายของบุคคลดังกล่าวอันเกิดแต่วัตถุอันตรายนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง

มาตรา ๖๕ นายจ้าง ตัวการ ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของกิจการต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดที่บุคคลตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ได้กระทำไปในการทำงานให้แก่ตน แต่ชอบที่จะได้ชดใช้จากบุคคลดังกล่าว เว้นแต่ตนจะมีส่วนผิดในการสั่งให้ทำ การเลือกหาตัวบุคคล การควบคุม หรือการอื่นอันมีผลโดยตรงให้เกิดการละเมิดขึ้นนั้น

มาตรา ๖๖ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก คนกลาง และผู้มีส่วนในการจำหน่ายจ่ายแจกทุกช่วงต่อจากผู้ผลิตจนถึงผู้ที่รับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา ๖๓ หรือ มาตรา ๖๔ ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการละเมิดด้วย

มาตรา ๖๗ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอันขาดอายุความเมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการเสียหายความเป็นวัตถุอันตรายและผู้พึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน

ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่พึงจ่ายระหว่างผู้ที่เข้าใจกันว่าต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนและผู้มีสิทธิได้ค่าสินไหมทดแทน ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่จนกว่าจะปรากฏว่าการเจรจานั้นไม่อาจตกลงกันได้

มาตรา ๖๘ ผู้ที่ต้องรับผิดตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ ที่ได้ชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้ว ย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยเอากับผู้ที่ส่งมอบวัตถุอันตรายให้แก่ตน หรือแก่ผู้ซึ่งทำงานให้แก่ตน และบรรดาผู้ที่มีส่วนในการส่งมอบวัตถุอันตรายดังกล่าวในลำดับต่าง ๆ ถัดขึ้นไปคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนก็ได้ไปจนถึงผู้ผลิต โดยต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยภายในสามปีนับแต่วันที่ตนได้ชำระค่าสินไหมทดแทน แต่ถ้าผู้ใช้สิทธิไล่เบี้ยนั้นเป็นผู้ที่จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เกิดการละเมิดขึ้น ผู้นั้นจะมีสิทธิไล่เบี้ยเฉพาะส่วนที่เกินจากความรับผิดโดยเฉพาะของตนเท่านั้น

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่วัตถุอันตรายก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม ถ้ารัฐได้รับความเสียหายเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บำบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายให้เกิดการคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม หรือเป็นความเสียหายต่อทรัพย์ไม่มีเจ้าของ หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดิน เมื่อได้รับคำร้องขอจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบวัตถุอันตรายดังกล่าวให้พนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของรัฐดังกล่าวได้

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุระเบิดได้
(๒) วัตถุไวไฟ
(๓) วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์
(๔) วัตถุมีพิษ
(๕) วัตถุที่ทำให้เกิดโรค
(๖) วัตถุกัมมันตรังสี
(๗) วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
(๘) วัตถุกัดกร่อน
(๙) วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
(๑๐) วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม
ผลิต” หมายความว่า ทำ เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ
นำเข้า” หมายความว่า นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนำผ่าน
ส่งออก” หมายความว่า ส่งหรือดำเนินการเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ขาย” หมายความถึง การจำหน่าย จ่ายหรือแจกเพื่อประโยชน์ทางการค้าและให้หมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย
มีไว้ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่ว่าจะเป็นการมีไว้เพื่อขาย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้ หรือเพื่อประการอื่นใดและรวมถึงการทิ้งอยู่ หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย
ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งแสดงไว้ที่วัตถุอันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับวัตถุอันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุ และหมายความรวมถึงเอกสาร หรือคู่มือประกอบการใช้วัตถุอันตรายด้วย

ฯลฯ                                                     ฯลฯ

(๓) ศึกษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๔) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตราย

slideshow in PDF

(๕) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • วัตถุอันตราย” หมายความว่าอย่างไร
 • ผลิต” หมายความว่าอย่างไร
 • นำเข้า” หมายความว่าอย่างไร
 • ส่งออก” หมายความว่าอย่างไร
 • ขาย” หมายความว่าอย่างไร
 • มีไว้ในครอบครอง” หมายความว่าอย่างไร
 • ฉลาก” หมายความว่าอย่างไร
 • ความที่ว่า “บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่เป็นการลบล้างหรือจำกัดหน้าที่และความรับผิดทางแพ่งที่บุคคลมีอยู่ตามบทบัญญัติในหมวดอื่นหรือของบทกฎหมายอื่น” หมายความว่าอย่างไร
 • ความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตราย มีลักณะอย่างไร

(๖) ทบทวนด้วยการชมวิดีโอ เรื่อง ความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตราย

Advertisements