การส่งข่าวสาร

คำถามดังต่อไปนี้คือประเด็นเบื้องต้นในการศึกษาลักษณะหรือองค์ประกอบของการทำละเมิดด้วยการส่งข่าวสาร คุณภาพของการอธิบายของนักศึกษาแต่ละประเด็นสามารถสะท้อนระดับความเข้าใจหรือระดับการเรียนรู้ของนักศึกษาในประเด็นต่างๆ เช่นว่ามานี้ได้ ดังนั้น ผมจึงคาดหวังให้นักศึกษาหมั่นประเมินและพัฒนาระดับความเข้าใจและระดับการเรียนรู้ของตนด้วยการหมั่นศึกษาหนังสือหรือตำราในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมั่นปรับปรุงคุณภาพของการอธิบายของนักศึกษาในแต่ละประเด็นให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา

  • “ส่งข่าวสาร” หมายความว่าอย่างไร
  • “มิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง” หมายความว่าอย่างไร
  • “มีทางได้เสียโดยชอบ” หมายความว่าอย่างไร
  • “หาทำให้ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่” หมายความว่าอย่างไร
Advertisements