การร่วมกันทำละเมิด

คำถามดังต่อไปนี้คือประเด็นเบื้องต้นในการศึกษาลักษณะหรือองค์ประกอบของการร่วมกันทำละเมิด คุณภาพของการอธิบายของนักศึกษาแต่ละประเด็นสามารถสะท้อนระดับความเข้าใจหรือระดับการเรียนรู้ของนักศึกษาในประเด็นต่างๆ เช่นว่ามานี้ได้ ดังนั้น ผมจึงคาดหวังให้นักศึกษาหมั่นประเมินและพัฒนาระดับความเข้าใจและระดับการเรียนรู้ของตนด้วยการหมั่นศึกษาหนังสือหรือตำราในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมั่นปรับปรุงคุณภาพของการอธิบายของนักศึกษาในแต่ละประเด็นให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา

  • “ร่วมกันทำละเมิด” หมายความว่าอย่างไร
  • “ร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน” หมายความว่าอย่างไร
  • “ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจำพวกที่ทำละเมิดร่วมกันนั้น คนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดเสียหาย” หมายความว่าอย่างไร
  • “บุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการทำละเมิด” หมายความว่าอย่างไร
  • “ต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆ กัน” หมายความว่าอย่างไร
Advertisements