ความรับผิดเพื่อละเมิด (๒): การกล่าว การไขข่าว การส่งข่าวสาร และการร่วมกันทำละเมิด

คำถามดังต่อไปนี้คือประเด็นเบื้องต้นในการศึกษาลักษณะหรือองค์ประกอบของการทำละเมิดด้วยการกล่าว การไขข่าว การส่งข่าวสาร และการร่วมกันทำละเมิด คุณภาพของการอธิบายของนักศึกษาแต่ละประเด็นสามารถสะท้อนระดับความเข้าใจหรือระดับการเรียนรู้ของนักศึกษาในประเด็นต่างๆ เช่นว่ามานี้ได้ ดังนั้น ผมจึงคาดหวังให้นักศึกษาหมั่นประเมินและพัฒนาระดับความเข้าใจและระดับการเรียนรู้ของตนด้วยการหมั่นศึกษาหนังสือหรือตำราในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมั่นปรับปรุงคุณภาพของการอธิบายของนักศึกษาในแต่ละประเด็นให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา

 • “กล่าว” แตกต่างจาก “ไขข่าว” หรือไม่ อย่างไร
 • “ข้อความ” หมายความว่าอย่างไร
 • “ฝ่าฝืนต่อความจริง” หมายความว่าอย่างไร
 • “เป็นที่เสียหาย” หมายความว่าอย่างไร
 • ความที่ว่า “แม้ทั้งตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่เป็นความจริง แต่หากควรจะรู้” หมายความว่าอย่างไร
 • “ส่งข่าวสาร” หมายความว่าอย่างไร
 • “มิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง” หมายความว่าอย่างไร
 • “มีทางได้เสียโดยชอบ” หมายความว่าอย่างไร
 • “หาทำให้ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่” หมายความว่าอย่างไร
 • “ร่วมกันทำละเมิด” หมายความว่าอย่างไร
 • “ร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน” หมายความว่าอย่างไร
 • “ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจำพวกที่ทำละเมิดร่วมกันนั้น คนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดเสียหาย” หมายความว่าอย่างไร
 • “บุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการทำละเมิด” หมายความว่าอย่างไร
  “ต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆ กัน” หมายความว่าอย่างไร
Advertisements