ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๑): ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ของตกหล่นหรือการทิ้งขว้างของ

คำถามดังต่อไปนี้คือประเด็นเบื้องต้นในการศึกษาลักษณะหรือองค์ประกอบของความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ของตกหล่นหรือการทิ้งขว้างของ คุณภาพของการอธิบายของนักศึกษาแต่ละประเด็นสามารถสะท้อนระดับความเข้าใจหรือระดับการเรียนรู้ของนักศึกษาในประเด็นต่างๆ เช่นว่ามานี้ได้ ดังนั้น ผมจึงคาดหวังให้นักศึกษาหมั่นประเมินและพัฒนาระดับความเข้าใจและระดับการเรียนรู้ของตนด้วยการหมั่นศึกษาหนังสือหรือตำราในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมั่นปรับปรุงคุณภาพของการอธิบายของนักศึกษาในแต่ละประเด็นให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา

 • “สัตว์” หมายความถึงสัตว์ประเภทใดได้บ้าง
 • “เจ้าของสัตว์” แตกต่างจาก “ผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของ” หรือไม่ อย่างไร
 • “ความเสียหายอันเกิดแต่สัตว์นั้น” หมายความว่าอย่างไร
 • “เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการณ์อื่น” หมายความว่าอย่างไร ผู้ใดมีหน้าที่นำสืบ
 • “เว้นแต่ … พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น” หมายความว่าอย่างไร
 • “โรงเรือน” หมายความว่าอย่างไร
 • “สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น” หมายความว่าอย่างไร
 • “ก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่อง” หมายความว่าอย่างไร
 • “บำรุงรักษาไม่เพียงพอ” หมายความว่าอย่างไร
 • “ผู้ครอง” หมายความว่าอย่างไร
 • “ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดเสียหายฉะนั้นแล้ว” หมายความว่าอย่างไร
 • “บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือน” หมายความว่าอย่างไร
 • “ของตกหล่นจากโรงเรือน” หมายความว่าอย่างไร
 • “ทิ้งขว้างของ” หมายความว่าอย่างไร
 • “ไปตกในที่อันมิควร” หมายความว่าอย่างไร
Advertisements