ลาภมิควรได้

คำถามเบื้องต้น

  • ลาภมิควรได้หมายความว่าอย่างไร
  • ลาภมิควรได้มีลักษณะอย่างไร
  • ลาภมิควรได้ก่อให้เกิดผลประการใดบ้าง