ลาภมิควรได้

คำถามดังต่อไปนี้คือประเด็นเบื้องต้นในการศึกษาลักษณะหรือองค์ประกอบของลาภมิควรได้ คุณภาพของการอธิบายของนักศึกษาแต่ละประเด็นได้ด้วยตัวเองสามารถสะท้อนระดับความเข้าใจหรือระดับการเรียนรู้ของนักศึกษาในประเด็นต่างๆ เช่นว่ามานี้ได้ ดังนั้น ผมจึงคาดหวังให้นักศึกษาหมั่นประเมินและพัฒนาระดับความเข้าใจและระดับการเรียนรู้ของตนด้วยการหมั่นศึกษาหนังสือหรือตำราในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมั่นปรับปรุงคุณภาพของการอธิบายของนักศึกษาในแต่ละประเด็นให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา

  • ลาภมิควรได้หมายความว่าอย่างไร
  • ลาภมิควรได้มีลักษณะอย่างไร
  • ลาภมิควรได้ก่อให้เกิดผลประการใดบ้าง

Advertisements