ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๒): ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะ ทรัพย์อันตรายหรือสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

คำถามดังต่อไปนี้คือประเด็นเบื้องต้นในการศึกษาลักษณะหรือองค์ประกอบของความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะ ทรัพย์อันตรายหรือสินค้าที่ไม่ปลอดภัย คุณภาพของการอธิบายของนักศึกษาแต่ละประเด็นสามารถสะท้อนระดับความเข้าใจหรือระดับการเรียนรู้ของนักศึกษาในประเด็นต่างๆ เช่นว่ามานี้ได้ ดังนั้น ผมจึงคาดหวังให้นักศึกษาหมั่นประเมินและพัฒนาระดับความเข้าใจและระดับการเรียนรู้ของตนด้วยการหมั่นศึกษาหนังสือหรือตำราในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมั่นปรับปรุงคุณภาพของการอธิบายของนักศึกษาในแต่ละประเด็นให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา

 • “ครอบครอง” หมายความว่าอย่างไร
 • “ควบคุมดูแล” หมายความว่าอย่างไร
 • “มีไว้ในครอบครอง” หมายความว่าอย่างไร
 • “ยานพาหนะ” หมายความว่าอย่างไร
 • “อันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล” หมายความว่าอย่างไร
 • “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่าอย่างไร
 • “ทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้” หมายความว่าอย่างไร
 • “โดยสภาพ” หมายความว่าอย่างไร
 • “โดยความมุ่งหมายที่จะใช้” หมายความว่าอย่างไร
 • “โดยอาการกลไก” หมายความว่าอย่างไร
 • “สินค้า” หมายความว่าอย่างไร
 • “ผลิต” หมายความว่าอย่างไร
 • “ความเสียหาย” หมายความว่าอย่างไร
 • “ความเสียหายต่อจิตใจ” หมายความว่าอย่างไร
 • “สินค้าที่ไม่ปลอดภัย” หมายความว่าอย่างไร
  “ผู้ประกอบการ” หมายความว่าอย่างไร