ค่าสินไหมทดแทน (๒): ประเภทของค่าสินไหมทดแทนและอายุความ

คำถามดังต่อไปนี้คือประเด็นเบื้องต้นในการศึกษาประเภทค่าสินไหมทดแทนและอายุความ คุณภาพของการอธิบายของนักศึกษาแต่ละประเด็นสามารถสะท้อนระดับความเข้าใจหรือระดับการเรียนรู้ของนักศึกษาในประเด็นต่างๆ เช่นว่ามานี้ได้ ดังนั้น ผมจึงคาดหวังให้นักศึกษาหมั่นประเมินและพัฒนาระดับความเข้าใจและระดับการเรียนรู้ของตนด้วยการหมั่นศึกษาหนังสือหรือตำราในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมั่นปรับปรุงคุณภาพของการอธิบายของนักศึกษาในแต่ละประเด็นให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา

  • ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อชีวิตได้แก่อะไรบ้าง
  • ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัยได้แก่อะไรบ้าง
  • ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อเสรีภาพได้แก่อะไรบ้าง
  • ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อชื่อเสียงได้แก่อะไรบ้าง
  • ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อทรัพย์ได้แก่อะไรบ้าง
  • ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อสิทธิอื่นๆ ได้แก่อะไรบ้าง
  • อายุความใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีหลักเกณฑ์ประการใดบ้าง
Advertisements