ค่าสินไหมทดแทน (๑): ความหมายและหลักในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน

คำถามดังต่อไปนี้คือประเด็นเบื้องต้นในการศึกษาความหมายและหลักในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน คุณภาพของการอธิบายของนักศึกษาแต่ละประเด็นสามารถสะท้อนระดับความเข้าใจหรือระดับการเรียนรู้ของนักศึกษาในประเด็นต่างๆ เช่นว่ามานี้ได้ ดังนั้น ผมจึงคาดหวังให้นักศึกษาหมั่นประเมินและพัฒนาระดับความเข้าใจและระดับการเรียนรู้ของตนด้วยการหมั่นศึกษาหนังสือหรือตำราในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมั่นปรับปรุงคุณภาพของการอธิบายของนักศึกษาในแต่ละประเด็นให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา

  • ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร
  • การกำหนดค่าสินไหมทดแทนมีหลักอย่างไร
  • “สถานใด” หมายความว่าอย่างไร
  • “เพียงใด” หมายความว่าอย่างไร
  • “พฤติการณ์แห่งละเมิด” หมายความว่าอย่างไร
  • “ความร้ายแรงแห่งละเมิด” หมายความว่าอย่างไร
  • ค่าสินไหมทดแทนมีลักษณะอย่างไร
  • การประเมินค่าสินไหมทดแทนมีหลักเกณฑ์อย่างไร
  • การกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมในภายหลังมีหลักเกณฑ์อย่างไร
Advertisements