การพิจารณาความรับผิดเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น

การพิจารณาความรับผิดการพิจารณาความรับผิดเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น ตาม

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด
  • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
  • พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

Advertisements